[ slovensky ]
:: intellectual rights
:: trademarks
:: designs
:: patents
:: utility models
:: valuation of intellectual rights
:: unfair competetion
:: download
:: contact

"Intellectual property are vital assets of every business.  An unwritten rule is that the enterprise without intellectual property is an enterprise without a future."

Download:
:: Nekalá súťaž

Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalou súťažou sa rozumie:
 • klamlivá reklama,
 • klamlivé označovanie tovaru a služieb,
 • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
 • parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb
 • iného súťažiteľa,
 • podplácanie,
 • zľahčovanie,
 • porušovanie obchodného tajomstva,
 • ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.


Your question

V zmysle vyššie uvedeného zabezpečujeme pre svojich klientov riešenie sporov týkajúcich sa ich registrovaných priemyselných práv a porušovateľmi práv v zmysle zákon o ochranných známkach . zákona o patentoch , zákona o úžitkových vzoroch, zákona o dizajnoch ako aj Obchodného zákonníka a to najmä v prípadoch:
 • Neoprávnenej registrácie obchodného mena zhodného alebo zameniteľného s registrovanou ochrannou známkou
 • neoprávneného používania (výroba, distribúcia, predaj) ochrannej známky, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, dizajnom, patentom
 • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny používaním zameniteľných označení s registrovanou ochrannou známkou, prihláseným resp. neprihláseným nezapísaným označením.


© 2003-2019, MarkOffice.
WebDesign: CreoDat
MEMBER OF THE

INTER-LAWYER - International Lawyers, Law Firms, Tax Consultants, Intellectual Property Attorneys, Immigration Lawyers

NETWORK
MarkOffice
trademarks, patents, valuation of intellectual rights
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

VAT: 1029619734
Tel: +421 905 665 187
Fax: +421 48 415 2673
E-mail: markoffice@markoffice.sk